زمینه فعالیت

 • توسعه و عمران شهری و روستایی و عشایری و تولید و انواع مصالح ساختمانی و احداث مسکن
 • انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری راه و ساختمان و برق و مکانیک ، سد و ابنیه ، تسطیح اراضی و غیره.
 • تهیه و فروش مصالح ساختمانی از طریق احداث کارخانه جات و اجاره معادن و دایر نمودن فروشگاه ها و نمایشگاه ها
 • تهیه زمین با کاربری مناسب از منابع مجاز به منظور احداث مسکن و فعالیت های ساختمانی و عمرانی در زمینه ساخت اماکن تجاری ، اداری ، آموزشی ، مذهبی درمانی ، ورزشی ، شهرک سازی ، راهسازی ، پلسازی ، سد سازی ، معماری ، ایجاد نیروگاه ، اجرای پروژه های تاسیساتی و نظایر آنها مستقلاً و یا استفاده از خدمات موسسات تخصصی و پیمانکاری ذیربط با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منابع واگذارنده زمین ، سرمایه گذاران ، متقاضیان و اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد شرکت.
 • خرید واحد های مسکونی نیمه تمام و تکمیل و فروش آنها به خریداران.
 • انجام برسیها ، مطالعات و مشاوره در زمینه طرحهای صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، عمرانی و زیربنایی از جمله شهرسازی ، سد سازی ، پلسازی ، نیروگاه ، راه و ساختمانی ، اماکن مذهبی ، آموزشی ، اداری ، تجاری ، مسکونی ، بیمارستان ، درمانگاه ، داروخانه و طرحهای تاسیساتی اعم از الکتریکی و مکانیکی ، حرارتی ، برودتی و لوله کشی و اجرای موارد مذکور.
 • بررسی ، تدوین و اجرای طرحهای انتقال تلنولوژی
 • ارائه خدمات در زمینه بررسی ، مطالعه و برگزاری مناقصه های داخلی و بین المللی بمنظور انتخاب پیمانکار و تنظیم و تدوین قراردادهای مربوطه.
 • نصب و راه اندازی خطوط تولید شامل ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات مربوطه.
 • نقشه برداری و نقشه کشی
 • طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت تولید ، کنترل پروژه های انبار ، تعمیر و نگهداری.
 • برنامه ریزی آموزشی و طراحی دوره های آموزی نظری و عملی در زمینه پروژه های تولیدی و عمرانی.
 • همکاری و مشارکت با موسسات فنی و مهندسی خارجی در زمینه طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای پروژه ها.