سایت کارگاهی رفسنجان

آدرس :

رفسنجان – جاده کمربندی – کارگاه شرکت خدمات زیربنایی

تجهیزات :

تولید مصالح سنگی به ظرفیت ۱۸۰ تن بر ساعت

کارخانه آسفالت شماره ۱ به ظرفیت ۱۲۰ تن بر ساعت

کارخانه آسفالت شماره ۲ به ظرفیت ۸۰ تن بر ساعت