آسفالت بلوار ورودی شهر خاتون آباد

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران

    دستگاه نظارت : امور نظارت بر پیمانکاری

    شماره قرارداد : ۴۳۶۴

    تاریخ قرارداد : ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

    مبلغ کل پیمان : ۱۱.۰۵۷ میلیون ریال