آسفالت توپکای معابر داخلی نیروگاه باغین

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی

    شماره قرارداد : G10203NG/PL

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۲/۱۲/۰۳

    تاریخ تحویل موقت : ۱۳۸۳/۰۲/۱۵

    مبلغ کل پیمان : ۱.۶۴۲ میلیون ریال