آسفالت جاده ارتباطی و داخلی نیروگاه باغین

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت نصب نیرو

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۰/۱۰/۰۱

    مبلغ کل پیمان : ۲۸۵ میلیون ریال