آسفالت جاده جلیلی و بعضی محوطه های مجتمع مس

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران

    شماره قرارداد : ۳۹۸۷

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۹/۰۵/۱۲

    مبلغ کل پیمان : ۳.۸۳۴ میلیون ریال