آسفالت خیابانهای شهر مس سرچشمه

توضیحات پروژه

  کارفرما : شهرداری سرچشمه

  شماره قرارداد : ۸۹/۱۱۷۶

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۹/۰۳/۲۳

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۸۹/۰۳/۲۳

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۸۹/.۷/۱۰

  مبلغ کل پیمان : ۱.۹۳۶ میلیون ریال