آسفالت خیابانهای شهر مس سرچشمه

توضیحات پروژه

  کارفرما : شهرداری سرچشمه

  شماره قرارداد : ۸۹/۱۳۱۷

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۹/۰۳/۳۱

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۸۹/۰۴/۰۱

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۸۹/۰۷/۱۰

  مبلغ کل پیمان : ۱.۱۵۴ میلیون ریال