آسفالت خیابان های ذوب مس خاتون آباد (دو قرارداد)

توضیحات پروژه

  کارفرما : کنسرسیوم صنایع بتن و سرمایه گذاری

  شماره قرارداد : ۸۱/۲۰۲۸

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۱/۰۸/۰۱

  مبلغ کل پیمان : ۲.۴۴۹ میلیون ریال

  کارفرما : کنسرسیوم صنایع بتن و سرمایه گذاری

  شماره قرارداد : ۸۱/۱۸۶۹

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۱/۰۴/۱۸

  مبلغ کل پیمان : ۱.۰۶۱ میلیون ریال