آسفالت خیابان ها و محوطه های مجتمع مس سرچشمه

توضیحات پروژه

    کار فرما : شرکت ملی صنایع مس

    شماره قرارداد : ۱۹۳۹

    تاریخ قرارداد : ۱۳۷۸/۱۱/۰۱

    مبلغ کل پیمان : ۵۷۳ میلیون ریال