آسفالت محوطه مسکونی شهرک شرکت نفت رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

    شماره قرارداد : سی سی ۱۲۸۰

    تاریخ قرارداد : ۱۳۷۸/۱۲/۱۱

    تاریخ موقت تحویل : ۱۳۸۷/۱۲/۱۷

    مبلغ کل پیمان : ۶۶۶ میلیون ریال