آسفالت محوطه های ذوب مس خاتون آباد

توضیحات پروژه

    کارفرما : کنسرسیوم صنایع بتن و سرمایه گذاری

    شماره قرارداد : ۸۳/۳۰۳۱

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۳/۰۵/۲۵

    مبلغ کل پیمان : ۲.۶۴۳ میلیون ریال