آسفالت محوطه کارخانجات مس سرچشمه

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت زیبا سازن

    شماره قرارداد : ۸۱/۱۱۱۲

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۱/۰۳/۲۸

    مبلغ کل پیمان : ۴۲۸ میلیون ریال