آسفالت مناطق مورد نظر در سطح مجتمع مس سرچشمه

توضیحات پروژه

  کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران

  دستگاه نظارت : امور نظارت بر پیمانکاری

  شماره قرارداد :۴۴۶۸

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

  مبلغ کل پیمان : ۶.۷۶۳ میلیون ریال