آسفالت و خط کشی جاده های داخلی کارخانه مس میدوک

توضیحات پروژه

  کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران

  دستگاه نظارت : امور نظارت بر پیمانکاری

  شماره قرارداد : ۴۴۶۹

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۱/۰۵/۰۳

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۱/۰۶/۱۱

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

  مبلغ کل پیمان : ۶.۱۱۱ میلیون ریال