اجرای عملیات تعریض پل جاده داوران

توضیحات پروژه

  کارفرما : شهرداری رفسنجان

  دستگاه نظارت : دفتر فنی شهرداری

  شماره قرارداد : ۱/۲۰۶۶

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۲/۰۲/۱۹

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۲/۰۲/۱۹

  مبلغ کل پیمان : ۵.۸۱۰ میلیون ریال