اجرای محوطه سازی انبار مواد شیمیایی

توضیحات پروژه

    کارفرما : مشارکت کاهنربا – تناوب

    تاریخ قرارداد : ۱۳۹۱/۰۳/۰۱

    مبلغ کل پیمان : ۲.۴۲۰ میلیون ریال