باقیمانده عملیات روکش آسفالت محور انار-شهربابک – سیرجان قطعه ۱/الف

توضیحات پروژه

  کارفرما : شرکت ساخت و توسعه و زیربناهای حمل و نقل کشور

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور وینه سار

  شماره قرارداد : ۱۵/۱۰۵۲۴

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۷/۰۲/۲۲

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۸۷/۰۲/۲۲

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

  مبلغ کل پیمان : ۸۶.۹۶۵ میلیون ریال