بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : شهرداری رفسنجان

    شماره قرارداد : ۱۲۴

    تاریخ قرارداد : ۱۳۹۰/۰۱/۱۵

    مبلغ کل پیمان : ۱۵۰۰ میلیون ریال