بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : شهرداری رفسنجان

    شماره قرارداد : ۷۹۳

    تاریخ قرارداد :۱۳۸۹/۱۲/۰۱

    مبلغ کل پیمان : ۱۶۵۳ میلیون ریال