بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : شهرداری رفسنجان

    شماره قرارداد : ۷۹۲

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۹/۱۲/۰۱

    مبلغ کل پیمان ۱.۲۹۷ میلیون ریال