بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : شهرداری رفسنجان

    شماره قرارداد : ۱/۴۲۸۷

    تاریخ قرارداد : ۱۳۹۰/۰۴/۰۴

    مبلغ کل پیمان : ۹۵۰۰ میلیون ریال