تکمیل محور دوچایی-چاه قند

توضیحات پروژه

  کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

  دستگاه نظارت : معاونت راه روستایی

  شماره قرارداد : ۹۳/۱۲۵۸۲

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

  تاریخ تحویل موقت زمین : ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

  مبلغ کل پیمان : ۱۰.۴۳۴ میلیون ریال