روکش آسفالت جاده نوق

توضیحات پروژه

    کارفرما : جهاد سازندگی رفسنجان

    شماره قرارداد : ۷۹/۲۷۹

    تاریخ قرارداد : ۱۳۷۹/۰۷/۱۴

    مبلغ کل پیمان : ۲۴۰ میلیون ریال