روکش آسفالت خیابان ابوذر

توضیحات پروژه

  کارفرما : شهرداری رفسنجان

  دستگاه نظارت : دفتر فنی شهرداری

  شماره قرارداد : ۱/۱۹۵۴۴

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

  مبلغ کل پیمان : ۵.۷۲۵ میلیون ریال