روکش آسفالت محور باغین – رفسنجان

توضیحات پروژه

  کارفرما : وزارت راه و ترابری

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور برآیند

  شماره قرارداد : ۱۶/۸۷۳۹

  تاریخ قرارداد : ۱۳۷۷/۱۱/۲۸

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۷۷/۱۰/۲۶

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۸۴/۰۳/۲۲

  مبلغ کل پیمان : ۵۳.۴۶۴ میلیون ریال