روکش آسفالت محور رفسنجان- سرچشمه-خاتون آباد

توضیحات پروژه

  کارفرما : اداره کل راه ترابری استان کرمان

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور خاک پی کرمان

  شماره قرارداد : ۱۷۱۸۰

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۵/۰۹/۱۳

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۸۶/۰۳/۲۶

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۸۸/۰۶/۱۰

  مبلغ کل پیمان : ۷.۳۱۲ میلیون ریال