روکش آسفالت محور مانی- پاریز-حسین آباد

توضیحات پروژه

  کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کرمان

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور خاک پی کرمان

  شماره قرارداد : ۱۴۵۰۲

  تاریخ قرارداد : ۱۳۸۵/۰۸/۰۸

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۸۶/۰۱/۲۰

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۸۸/۰۶/۱۰

  مبلغ کل پیمان : ۴.۷۱۰ میلیون ریال