عملیات اجرایی قطعه ۶ باند دوم بزرگراه بندرعباس—سیرجان

توضیحات پروژه

  کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور تردد راه

  شماره قرارداد : ۱۵/۴۸۴۸۸

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۳/۰۵/۱۵

  مبلغ کل پیمان : ۱۵۹.۸۴۲ میلیون ریال