عملیات تکمیلی قطعه ۲/الف باند دوم بزرگراه سیرجان—کرمان

توضیحات پروژه

  کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

  دستگاه نظارت : شرکت تردد راه

  تاریخ پیمان : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

  تاریخ تحویل موقت : ……..

  مبلغ کل پیمان : ۱۰۱.۸۰۴ میلیون ریال