فروش آسفالت

توضیحات پروژه

    کارفرما : سازمان عمران شهرداری رفسنجان

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۸/۰۵/۰۵

    مبلغ کل پیمان : ۴.۳۳۰ میلیون ریال