فروش آسفالت

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت فراگیر عمران

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۹/۰۱/۳۱

    مبلغ کل پیمان : ۲.۱۹۰ میلیون ریال