لکه گیری و روکش آسفالت محور رفسنجان-شهربابک

توضیحات پروژه

  کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

  دستگاه نظارت : مدیریت راهداری

  شماره قرارداد : ۹۲/۱۵۷۳۰

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۲/۰۵/۰۸

  تاریخ تحویل موقت : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

  مبلغ کل پیمان : ۶۴.۶۳۳ میلیون ریال