پروژه های آسفالت فرودگاه رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : شرکت الکترو مکانیک پولاد

    شماره قرارداد : ۵۴۶

    تاریخ قرارداد : ۱۳۸۱/۱۱/۰۱

    مبلغ کل پیمان : ۳۵۰ میلیون ریال